Czwartek, 17 czerwca 2021 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Najczęściej zadawane pytania
 

Najczęściej zadawane pytania

1. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PORADĘ PRAWNĄ?

Porady prawne można uzyskać w kancelariach adwokackich lub radcowskich. W sądzie takie porady nie są udzielane.
Wykaz instytucji, które udzielają bezpłatnych porad prawnych jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce: Informator dla interesantów/Pomoc prawna.

2. W JAKICH GODZINACH MOŻNA „ZAŁATWIĆ” SPRAWĘ W SĄDZIE?

Szczegółowe informacje o godzinach urzędowania sądu, otwarcia kas, Biura Podawczego oraz Biura Informacyjnego Sądu, w tym czytelni akt w zakładce: Informator dla interesantów/Godziny urzędowania.

3. CZY OBECNOŚĆ NA ROZPRAWIE JEST OBOWIĄZKOWA?

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe.
Doręczone wezwanie lub zawiadomienie zawiera informację o tym, czy stawienie się w Sądzie jest obowiązkowe lub nieobowiązkowe.

4. JAK USPRAWIEDLIWIĆ SWOJĄ NIEOBECNOŚĆ NA ROZPRAWIE?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń znajduje się na naszej stronie w zakładce: Informacje/ Lekarze sądowi.

5. CO GROZI ŚWIADKOWI, GDY NIE STAWI SIĘ NA ROZPRAWIE SĄDOWEJ?

Sąd może ukarać świadka karą grzywny do wysokości 5 000 zł. Świadek, który nie zgadza się z karą, może napisać zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o ukaraniu. Jeżeli pomimo ukarania grzywną świadek nadal nie zgłasza się na wezwania sądu może zostać doprowadzony przez policję.

6. CO POWINIEN ZAWIERAĆ POZEW/WNIOSEK SKŁADANY DO SĄDU?

PISMA WSZCZYNAJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POWINNY ZAWIERAĆ:
• oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
• dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy; (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy, PESEL, NIP) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);
• oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek,
• oznaczenie żądania (sprecyzowanie o co jest wnoszony pozew/wniosek),
• określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,
• uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty),
• opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie),
• własnoręczny podpis,
• wykaz załączników
Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.

7. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UIŚCIĆ OPŁATĘ OD POZWU LUB WNIOSKU?

Opłatę sądową można uiścić:
• dokonując wpłaty bezpośrednio w kasie sądowej;
• w formie znaków opłaty sądowej (jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500 zł);;
• dokonując przelewu na rachunek bankowy - konto dochodów budżetowych
Więcej informacji na stronie internetowej:
• numery rachunków bankowych w zakładce: Informacje/ Konta bankowe
• opłaty sądowy w zakładce: Informator dla interesantów/Opłaty sądowe

8. JAKA OPŁATA W SPRAWIE

a. rozwód?
- 600 złotych

b. separację?
- 100 złotych na zgodny wniosek stron
- 600 złotych separacja sporna (jeśli nie ma zgodnego wniosku)

c. ubezwłasnowolnienie?
- 100 złotych wniosek + zaliczka na biegłych (w trakcie postępowania wnioskodawca jest wzywany o zaliczkę w wysokości 600,00 zł na poczet sporządzenia opinii przez biegłych oraz czynności przeprowadzonych przez kuratora procesowego uczestnika; zaliczka ta jest rozliczana w postanowieniu kończącym sprawę)

d. przerwę w karze?
- 60 złotych

e. odroczenie wykonania kary
- 80 złotych

f. warunkowe przedterminowe zwolnienie?
- 45 złotych

9. GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ POZEW/ WNIOSEK ORAZ INNE PISMA W SĄDZIE?

Wszelkie pozwy, wnioski, inne pisma należy złożyć bezpośrednio w biurze podawczym sądu, bądź przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty.
Biuro Podawcze Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie parter w budynku przy ul. Poligonowej 3.

10. W KTÓRYM SĄDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ POZEW O ROZWÓD?

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.
Jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie można na podstawie okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy w Warszawie wskaże sąd, przed którym należy wytoczyć powództwo (np.: w sytuacji, gdy małżonkowie przebywają poza granicami kraju.

W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie:

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.03.2018 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych >

Od 3 kwietnia 2018 r. obowiązuje zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie nr 46/18 w sprawie wyznaczenie w SOWP Wydziału do wykonywania czynności poprzedzających założenie akt spraw objętych wspólnym przydziałem >

Więcej o złożeniu pozwu rozwodowego na stronie internetowej Sądu w zakładce: Informator dla interesantów/Praktyczne wskazówki w niektórych sprawach.

11. CZY SĄD Z URZĘDU DORĘCZA STRONIE WYROK Z UZASADNIENIEM?

Sąd nie doręcza z urzędu wyroku z uzasadnieniem. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku złożyła pisemny wniosek o jego sporządzenie.

12. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ ODPIS PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA?

Należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczyła się sprawa za pośrednictwem biura podawczego danego sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty.

13. W JAKIEJ WYSOKOŚCI TRZEBA WNIEŚĆ OPŁATĘ ZA WYDANIE ODPISU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA?

Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia (dotyczy uwierzytelnionych odpisów i zaświadczeń) wynosi:

  • w sprawach cywilnych: 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron
  • w sprawach karnych: 6 zł za każdą stronę odpisu orzeczenia.

14. KTO I W JAKI SPOSÓB MOŻE WNIEŚĆ DO SĄDU WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH?

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny.
Wniosek należy złożyć do sądu, w którym ma się toczyć bądź toczy już się postępowanie, jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (nr 18), jak i oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Sądu zakładka: Biuro Informacyjne Sądu/wzory i formularze; szczegóły dot. składania wniosku w zakładce: Informator dla interesantów/Praktyczne wskazówki w niektórych sprawach.

15. W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZWRÓCIĆ DO SĄDU Z WNIOSKIEM O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu.
Wzór wniosku o ustanowienie obrońcy/pełnomocnika z urzędu (nr 11), jak i oświadczenia dostępny na stronie internetowej Sądu zakładka: Biuro Informacyjne Sądu/wzory i formularze.

16. KTO MA PRAWO WGLĄDU DO AKT SPRAWY?

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód – pozwany, wnioskodawca – uczestnik, oskarżony/obwiniony – oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy.
Uwaga! Świadek nie jest uprawniony do wglądu w akta sprawy.

17. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTAMI SPRAWY?

Z aktami sprawy można zapoznać się w czytelni akt Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia akt pod numerem telefonu 22 417 73 73 lub e-mailem: czytelnia@warszawapraga.so.gov.pl.

18. CZY ZA WYDANIE KSEROKOPII Z AKT SPRAWY JEST OPŁATA?

Za wydanie kserokopii z akt sprawy pobierana jest opłata kancelaryjna:

  • w sprawach cywilnych:

- 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron (dotyczy uwierzytelnionych odpisów i zaświadczeń)
- 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron (przy wydaniu kserokopii bez uwierzytelnienia)

  • w sprawach karnych:

- 6 zł za każdą rozpoczętą stronę (dotyczy uwierzytelnionych odpisów i zaświadczeń)
- 1 zł za każdą rozpoczętą stronę (przy wydaniu kserokopii bez uwierzytelnienia) natomiast za wydanie uwierzytelnionej kserokopii sąd pobiera opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę.

Opłaty pobierane są w formie bezgotówkowej (znaki opłaty sądowej – dostępne w kasie na parterze Sądu).« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Joanna Adamowicz
Wprowadzony przez: Joanna Adamowicz
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 29.09.2016
Data wprowadzenia: 29.09.2016
Data aktualizacji: 20.12.2019
Dokument wyświetlony razy: 27 961
Dokument aktualizowany razy: 5
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku