Czwartek, 17 czerwca 2021 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy
 

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy
ul. Jachowicza 4
04-995 Warszawa
e-mail
sekretariat@sdnzp-falenica.pl
tel. 22 872 91 75 lub 22 872 90 88 (centrala)
NIP 952-12-62-894
REGON 000-32-47-25


adres internetowy:
www.sdnzp-falenica.pl


Status prawny lub forma prawnej jednostki:

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy. Schroniska dla Nieletnich i Zakłady Poprawcze działają w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 487) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc. (Dz. Urz. Min. Spraw.  Nr 6, poz. 20 -  § 1 pkt 15 dotyczy Schroniska dla Nieletnich i § 2 pkt 13 dotyczy Zakładu Poprawczego).

Organizacja jednostki
 
Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości wykonuje nadzór zwierzchni nad zakładami i schroniskami poprzez prezesów sądów okręgowych oraz wyznaczone osoby.
Nadzór pedagogiczny Ministra Sprawiedliwości jest sprawowany przez wizytatorów zajmujących stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych oraz dyrektorów zakładów i schronisk albo osoby, o których mowa w § 21 ust. 11 rozporzadzenia.

Przedmiot działalności i kompetencje 

W schronisku przebywają nieletnie dziewczęta na mocy postanowienia Wydziału Rodzinnego i dla Nieletnich Sądu Rejonowego, po popełnieniu czynu karalnego ujętego w Kodeksie Karnym.
W czasie pobytu nieletnia jest diagnozowana w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, psychiatrycznym i medycznym, a na podstawie wyników badań sporządzana jest opinia, stanowiąca podstawę w orzekaniu sądowym o dalszych losach nieletniej.
Pobyt nieletniej w schronisku wykorzystuje się również do pracy wychowawczej i psychokorekcyjnej, modelując zachowania społecznie akceptowane.

W Zakładzie Poprawczym przebywają nieletnie dziewczęta na mocy wyroku Sądu Rodzinnego i Nieletnich, otrzymują skierowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na pobyt w tym ośrodku. Praca resocjalizacyjna polega na oddziaływaniach wychowawczych skierowanych na kulturę zachowania, naukę prawidłowych relacji rówieśniczych, nabywanie umiejętności właściwej komunikacji interpersonalnej , przywrócenie pozytywnych relacji z domem rodzinnym, ukazywanie właściwych wzorców postaw i autorytetów.

W ośrodku funkcjonują następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 235,
  • Gimnazjum Publiczne nr 7,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 55.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
 
Organami jednostki jest Dyrektor oraz Rada Schroniska i  Zakładu dla Nieletnich.
 
Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego:
Romuald  Sadowski

więcej informacji o Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy na stronie internetowej: http://www.sdnzp-falenica.pl. 

Majątek
 
Wartość majątku Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie Falenicy na podstawie dokumentacji księgowej wynosi:

  • wg stanu na dzień 31 marca 2010 r. - 1.583.937,22 zł.
  • wg stanu na dzień 31 marca 2011 r. - 1.604.093,58 zł.
  • wg stanu na dzień 31 marca 2012 r. - 2.209.436,80 zł.

Prowadzone  rejestry, ewidencje  i  archiwa  oraz  sposoby  i zasady udostępniania  danych  w  nich  zawartych. 
 
Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i przechowywana w archiwum. Udostępnianie akt osobowych wychowanek lub innych dokumentów objętych ustawą o ochronie danych odbywa się na zlecenie sądu, prokuratury, lub określonych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. W innych przypadkach za zgodą osób objętych ewidencją lub rejestrem.

Szersze informacje dot. zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 01.10.2007
Data wprowadzenia: 01.10.2007
Data aktualizacji: 25.10.2018
Dokument wyświetlony razy: 40 331
Dokument aktualizowany razy: 9
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku